บริการของเรา

หลักสูตรของเราเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีกรอบเนื้อหา วิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ กรณีศึกษาที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร รวมถึง แนวทางการแก้ปัญหา หรือ การพัฒนา ของหน่วยงาน หรือองค์กร นั้นๆ


d

Transformational Coaching

หลักสูตรต่างๆของเรา เป็นการโค้ชชิ่งเพื่อสร้างความเป็นเลิศในภาวะผู้นำโดย

 • สร้างกลยุทธ์จุดแข็ง และการเป็นผู้สนับสนุน / สร้างวัฒนธรรม

 • การโค้ชชิ่งในองค์กร / การโค้ชส่วนตัว / เทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการเล่าเรื่อง

“ICF defines coaching as partnering with clients in a thought provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential.” The International Coach Federation (ICF)

Our courses :

 • Crucial Transformational Coaching Skills

 • Performance Enhancement Coaching

 • Impactful story-telling for Mentoring

 • One-on-One Coaching

 • Building Coaching Culture


Leadership Skills

หลักสูตรต่างๆของเรา เน้นสร้างความเป็นเลิศในภาวะผู้นำโดย ปรับเปลี่ยนจากภายใน ที่เหมาะสมกับบุคลิก / ทัศนคติ ของแต่ละบุคคลเสริมสร้างการเรียนรู้ และ ความเข้าใจในภาวะผู้นำใน แต่ละสถานการณ์ รวมถึง การสร้างภาวะผู้นำบนแนวคิดเชิงนวัตกรรม

Our courses provide the timeless principles which include the essential elements for commitment and competence development. We use adaptive styles, encouragement and supporting techniques to enhance inspiration and motivation. We use situational methodologies and practice that would increase effectiveness in leadership development.

Our courses :

 • Transformational Leadership Skills

 • Successful Situation Leadership

 • Innovative Leadership

"It is better to lead from behind and to put others in front, especially when you celebrate victory when nice things occur. You take the front line when there is danger. Then people will appreciate your leadership.”
Nelson Mandela

AA
e

Engagement & Loyalty

หลักสูตรต่างๆของเราเน้นสร้างความเข้าใจของการมีส่วนร่วม และ สร้างความรู้สึกผูกพันกับองค์กรของพนักงาน นอกเหนือจากการสร้างความสัมพันธ์ การปรับเปลี่ยน และ สร้างทัศนคติอันดี ซึ่งจะเป็นพลังการขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กร

Talent Management has become a critical competitive issue for today’s organisations in both private and government sectors. Many organizations have created strategic talent management programs to challenge their talent but only a few have done that have actually put those strategic management into daily practice while over 80 percent of true development occur on the job within the daily work.

In driving Employee Loyalty and Engagement, it’s necessary to get an inside look into how an organizations introduce the challenge of Talent Management program that ultimately lead to increase in profitability, and higher satisfaction scores of employee which could represent employee’s engagement.

Our courses :

 • Talent Engagement & Retention

 • Driving Employee Loyalty Program

 • Excellent Mindset for Perfect Relationship


Presentation & Communication

หลักสูตรต่างๆของเราเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการนำเสนอ และสื่อสาร อย่างทรงพลัง และ น่าติดตาม โดยการนำเทคนิคการเล่าเรื่องมาใช้ประกอบในการนำเสนอ หรือสื่อสารอย่างเหมาะสม

The ability to communicate effectively is important not only for professional duty but also in relationships. Furthermore, effective communication is a key of successful interpersonal skill that would bring success and personality to a person.

Presentation skill" is like color paint, an attraction that will draw attention and help you win in delivering your message and presentation in a competitive world.

So, we provide the program that helps develop and create an effective communication and impactful presentation that could bring you many benefits.

Our courses :

 • Effective and Strength Focused Communication

 • Powerful of Story Telling and Presentation

 • Effective Internal Communication

g
f

Service & Innovation

หลักสูตรต่างๆของเราสร้างกระบวนการฝึกคิดเชิงนวัตกรรม และ สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประสิทธิผล และ คุณภาพการบริการ

Innovation is always one of the top priority issues on the corporate agenda. However; making innovation happen is not easy as making it a priority. Since innovation must become a part of company’s DNA and doing in reality, otherwise innovation would become nothing, but a buzz word.

Our courses :

 • Innovation and Creativity in team

 • Service Excellence

 • Building an Innovative Culture


Powerful Team Building

กิจกรรมการสร้างทีมของเรามีทั้งในชั้นเรียน กลางแจ้ง และ งานสังสรรค์โดยแทรกองค์ความรู้ ด้วย โดยเนื้อหากิจกรรมเน้นเรื่องความไว้วางใจ ความคิดสร้างสรรค์ การแบ่งปัน ภาวะผู้นำและ ความสามัคคี อันนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันดี และ การมีส่วนร่วมของทุกคน

We have highly experienced in providing powerful team building programs which create trust , creativity, leadership, sharing, energizing and positive thinking.

We always collaborate with the customer to ensure that our programs will fit to the customers’ needs and desired outcome.

Our courses :

 • Learning Team Building

 • Strategic Activities

 • Edutainment Party

h
i

Consulting Service

ทีมที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประสบการณ์ในแต่ละสาขา จะเป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าในเนื้อหาดังนี้ :

 • วางแผนสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญ (Succession Plan)

 • วางแผนพัฒนาทักษะ และศักยภาพบุคลากร (HRD Plan)

 • ประเมินศักยภาพบุคลากร (Assessment)

 • วางแผนพัฒนาเจตคติ และ วัฒนธรรมสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Development)

“Our consulting service provided by highly experienced team.

Our Services :

 • Succession Plan

 • Assessment

 • Human Resource Development (HRD)

 • Innovative Organizational Development